skip to Main Content

Jak przeprowadzać ODR online?

Jak przeprowadzać ODR online?

 W obecnych czasach coraz więcej pojawia się sporów, dlatego też potrzebne są narzędzia, które będą pomocne w ich rozwiazywaniu. Jednym z takich narzędzi jest ODR. Online Dispute Resolution (ODR) czyli internetowe rozstrzyganie sporów jest to obszar działalności dotyczący rozstrzygania sporów, przy zastosowaniu technologii w celu usprawnienia rozwiązywania sporów między stronami. Mamy tu do czynienia z negacjami online, mediacją online , arbitrażem online lub połączeniem wszystkich trzech technik. ODR działa w formie serwisu internetowego jest duże ułatwienie w rozwiązywaniu konfliktów między przedsiębiorcami i konsumentami. Jest to alternatywna metoda rozwiązywania sporów, wszystkie problemy strony starają się załatwić w charakterze polubownym, czyli bez udziału w postępowaniu sądowym. Konflikt powinien zostać zakończony w formie ugody, która satysfakcjonuje wszystkie strony sporu. W tym tekście skupimy się na odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące działania ODR Online.

ODR – co to?

ODR można rozumieć  dwojako. Po pierwsze jako pojęcie, które dotyczy rozstrzygania sporów wynikających z działalności w internecie, np. spory e-commerce. Po drugie pojęcie może odnosić się do wykorzystywania internetowych technologii komunikacyjnych w procesie rozwiązywania sporu, nawet gdy nie jest on związany z czynnościami w intrenecie. ODR  jest to platforma internetowa, której głównym celem jest rozwiązywanie sporów pojawiających się  między konsumentami, a sprzedawcami czyli przedsiębiorcami. Wstęp do ODR jest darmowy, strona jest dostępna we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Do czego służy serwis internetowy ODR?

Platforma internetowa Online Dispute Resolution pozwala konsumentom składać wnioski o rozstrzygnięcie sporów z przedsiębiorcami. Czynności dokonuje się online i dociera ona do podmiotów, które ofiarują jasne, niezależne, szybkie, skuteczne i apolityczne sposoby rozwiązania konfliktu w sposób pokojowy. Istotną kwestią jest to, że tego typu rozwiązanie są również opłacalne dla przedsiębiorców. Ponieważ takie działania pozwalają ustrzec się od drogich i czasochłonnych procesów sadowych. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że mediacja jest wynikiem dobrej woli przedsiębiorcy, nie można zmusić go do przystąpienia do niej.

Strona podmiotowa przepisów dotyczących ODR

Istotną kwestią dotycząca Online Dispute Resolution jest ustalenie kogo przepisy ustanowione przez UE dotyczą. Przepisy Unii Europejskiej dotyczące Online Dispute Resolution dotyczą strony sporów, które wynikają z umów zawartych w formie online, umów sprzedaży, umów o świadczenia usług, które zawarły przedsiębiorstwa z siedzibą na terenie UE z konsumentami, którzy mieszkają na terenie Unii Europejskiej. Usuwanie konfliktów  ma miejsce przy pomocy podmiotu ADR, który jest wpisany do określonego rejestru prowadzonego przez właściwy dla danego kraju organ i dotyczy to również wykorzystanie w tym celu platformy ODR.  Ważne jest to, że strony sporu mają za zadanie ustalić podmiot ADR. Jest to istotne, ponieważ w innym przypadku skarga nie będzie mogła zostać mu przekazana. Dostęp do serwisu jest bezpłatny, ale czasami podmiot ADR może uzurpować sobie prawo do wynagrodzenia za udział w całym postępowaniu, ale powinien o tym powiadomić każdą ze stron.

Sposób działania ODR

Składanie skargi przez konsumenta odbywa się poprzez platformę ODR. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni formularz w którym konieczne jest podanie danych sprzedającego oraz kupującego, a także opisanie zdarzenia. Po wpłynięciu skargi, sprzedający zostaje poinformowany o tym fakcie. Aby było to jednak możliwe, powinien zarejestrować się na platformie ODR. Następnie, obie strony konfliktu wspólnie wybierają podmiot mediacyjny ADR. Zadaniem tego ostatniego, będzie udzielenie pomocy w rozstrzygnięciu konfliktu. Należy pamiętać o tym, że ADR może świadczyć swoje usługi odpłatnie o czym oczywiście ma obowiązek poinformować obie strony konfliktu.

Obowiązki przedsiębiorcy w odniesieniu do Online Dispute Resolution 

Przepisy dotyczące działalności platformy ODR nakłada na przedsiębiorców wiele obowiązków. Pierwszym obowiązkiem przedsiębiorcy jest podanie na swojej witrynie linka do ODR. Powinno być ono widoczne i łatwo dostępne dla konsumentów, może znajdywać się w zakładce dotyczącej regulaminom lub zasadą działania w określonym sklepie internetowym. Brak przestrzegania obowiązujących przepisów może skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę sankcji finansowych. Innym skutkiem o charakterze wizerunkowym jest utrata przez przedsiębiorcę renomy. W oparciu o definicję ODR konsumenci powinni mieć zapewnioną możliwość pokojowego rozwiązania sporów. Kolejnym obowiązkiem przedsiębiorcy jest podanie na swojej stronie internetowej adresu poczty elektronicznej. Zazwyczaj przedsiębiorcy stosują się do tego wymogu.

Wady i zalety ODR 

Głównymi zaletami stosowania Online Dispute Resolution jako pokojowej metody rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami a konsumentami jest wysoka skuteczność i wydajność, niskie koszty oraz możliwość pozasądowego rozwiązania sporu. Kolejnym pozytywnym aspektem jest fakt, że strony mogą się ze sobą kontaktować w każdym czasie, ponieważ nie ogranicza ich miejsce, ani czas. Mogą przez cały czas wymieniać się wiadomościami, mailami i używać innych metod komunikacji internetowej.

Natomiast są również wady związane z Online Dispute Resolution pojawia się problem związany z bezpieczeństwem danych w związku z wirusami i cyberprzestępstwami. Innym problemem jest niemożliwość zastosowania zasady bezpośrednich spotkań stron.

Reasumując Unia Europejska stara się nadążać za zmieniającym się światem dlatego też, wprowadza nowe metody rozwiązywania sporów. Online Dispute Resolution to platforma internetowa, która ma wspomóc rozwiązywanie sporów między przedsiębiorcami a konsumentami za pomocą pokojowych metod, bez angażowanie w rozwiązanie konfliktu sądu. Jak każde narzędzie również ODR ma zalety i wady, ale to kolejna możliwość dochodzenia swoich praw, tym razem nawet bez ruszania się z domu.

This Post Has 0 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top