skip to Main Content

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu CSR?

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu CSR?

Obecnie coraz większa liczba przedsiębiorstw, organizacji, naukowców, praktyków i po prostu dociekliwych ludzi interesuje się społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR), lub jak to jest inaczej nazywane, odpowiedzialnością korporacyjną, etyką korporacyjną, obywatelstwem korporacyjnym, zrównoważonym rozwojem, odpowiedzialnym biznesem itp.

Czym jest CSR i jaka jest jego istota?

Po pierwsze, CSR to spełnianie przez organizację wymaganych prawem zobowiązań społecznych oraz gotowość do ponoszenia odpowiednich, obowiązkowych kosztów.

Po drugie, CSR to gotowość do dobrowolnego ponoszenia niewiążących wydatków społecznych wykraczających poza limity określone przepisami podatkowymi, prawa pracy, środowiskowymi i innymi, opartych nie na wymogach prawnych, ale na względach moralnych i etycznych.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to dobrowolna inicjatywa kierownictwa firmy, polegająca na opracowaniu i wdrożeniu określonych działań społecznie zorientowanych, nie nastawionych na zysk, które mają na celu jakościową poprawę środowiska zewnętrznego firmy.

Główne tendencje współczesnego rozwoju gospodarczego i społeczeństwa jako całości to:

 • globalizacja i związana z nią intensyfikacja konkurencji;
 • rosnące rozmiary i wpływy firm;
 • konkurencja między przedsiębiorstwami o personel;
 • rosnącą rolę aktywów niematerialnych (reputacja i marki);
 • zwiększenie mechanizmów regulacji państwowej;
 • zwiększenie zaangażowania obywatelskiego.

Zachęca to firmy do zwrócenia szczególnej uwagi na kwestie odpowiedzialności społecznej, które leżą w długoterminowym interesie rozwoju firmy i są zgodne z celami społecznymi społeczeństwa, przyczyniając się do pokoju społecznego, bezpieczeństwa i dobrobytu obywateli, poszanowania praw człowieka i ochrony środowiska.

Ogólnie rzecz biorąc, CSR oznacza:

 • wytwarzanie w wystarczających ilościach produktów i usług, których jakość spełnia wszelkie obowiązujące normy, przy zachowaniu wszelkich wymogów prawnych dotyczących prowadzenia działalności;
 • przestrzeganie prawa pracowników do bezpiecznej pracy z pewnymi gwarancjami socjalnymi, w tym tworzenia nowych miejsc pracy;
 • pomoc w podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności personelu;
 • ochrona środowiska i oszczędzanie niezastąpionych zasobów;
 • ochrona dziedzictwa kulturowego;
 • wsparcie wysiłków władz w rozwoju terytorium, na którym znajduje się organizacja, pomoc lokalnym instytucjom sfery społecznej;
 • pomoc dla rodzin o niskich dochodach, osób niepełnosprawnych, sierot i samotnych osób starszych;
 • zgodność z ogólnie przyjętymi normami prawnymi i etycznymi prowadzenia działalności.

Obecnie istnieje wiele definicji pojęć „społecznej odpowiedzialności biznesu” :

Społeczna odpowiedzialność firmy to maksymalne wykorzystanie atutów firmy i minimalizacja wad, które dotykają zarówno uczestników biznesu, jak i całe społeczeństwo.

Odpowiedzialność społeczna różni się od odpowiedzialności prawnej i jest traktowana jako dobrowolna odpowiedź organizacji na problemy społeczne jej pracowników, mieszkańców miasta, regionu, kraju, świata.

Odpowiedzialność społeczna oznacza zdolność organizacji lub przedsiębiorstwa do oceny konsekwencji swoich działań dla zrównoważonego rozwoju społecznego. Odpowiedzialność społeczna jest pojęciem szerokim, obejmującym również takie problemy jak ekologia, sprawiedliwość społeczna, równość.

Społeczna odpowiedzialność jest zasadniczo filozofią lub sposobem relacji pomiędzy biznesem a społeczeństwem, relacji, która wymaga przywództwa, aby mogła być wdrożona i utrzymana w czasie.

Społeczna odpowiedzialność biznesu CSR to:

 • Zestaw polityk i działań, które odnoszą się do kluczowych interesariuszy, wartości i spełniają wymogi praworządności oraz uwzględniają interesy ludzi, społeczności i środowiska;
 • Nastawienie biznesu na zrównoważony rozwój.

Zalety społecznej odpowiedzialności biznesu CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest narzędziem, które może być wykorzystane do wpływania na społeczeństwo poprzez zapewnienie zrównoważonego rozwoju.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to dobrowolny wkład biznesu w rozwój społeczeństwa w sferze społecznej, ekonomicznej i środowiskowej, który jest bezpośrednio związany z główną działalnością firmy i wykracza poza prawnie określone minimum.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to poważna próba rozwiązania problemów społecznych spowodowanych w całości lub w części przez działania korporacji.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw odnosi się do szczególnych zobowiązań przedsiębiorstwa i wynikających z nich działań przedsiębiorstw wobec społeczności, których potrzebują, określonych i umiejscowionych poza podstawowym środowiskiem operacyjnym przedsiębiorstwa.

Odpowiedzialność społeczna (social responsibility) to zobowiązanie firmy do realizacji długoterminowych celów korzystnych społecznie, które podjęła ponad to, co jest od niej wymagane prawnie i ekonomicznie.

Najpełniejsza wydaje się definicja, w której w zwięzły i kompleksowy sposób eksponuje on istotę koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu:

„Społeczna odpowiedzialność biznesu to regularnie aktualizowany i dynamicznie zmieniający się zestaw zobowiązań, zgodny ze specyfiką i poziomem rozwoju firmy, dobrowolnie i konsekwentnie rozwijany przy udziale kluczowych interesariuszy, podejmowanych przez kierownictwo firmy, ze szczególnym uwzględnieniem opinie pracowników i akcjonariuszy, realizowane głównie kosztem firmy i mające na celu realizację istotnych wewnętrznych i zewnętrznych programów społecznych, których wyniki przyczyniają się do rozwoju firmy (wzrost wolumenów produkcji, poprawa jakości produktów i usług itp.), poprawiać reputację i wizerunek, budować tożsamość korporacyjną, rozwijać marki korporacyjne, a także rozszerzać konstruktywne partnerstwa z rządem, partnerami biznesowymi, społecznościami lokalnymi i organizacjami obywatelskimi”

Podsumowując, społeczna odpowiedzialność biznesu to nie tylko odpowiedzialność firmy wobec ludzi, organizacji i całego społeczeństwa, ani też zbiór zasad, według których firma buduje swoje procesy biznesowe, ale filozofia działalności biznesowej i społecznej, którą wyznają firmy, w trosce o ich rozwój, zapewnienie ludziom godziwego poziomu życia, rozwój społeczeństwa jako całości oraz zachowanie środowiska naturalnego

This Post Has 0 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top